พบ 59 ชุดข้อมูล

กรองผลลัพธ์
 • จำนวนสมาชิกสหกรณ์ 3 recent views

  จำนวนสมาชิกของสหกรณ์ ซึ่งเป็นข้อมูลจากสหกรณ์ทุกประเภทที่มีสถานะไม่ได้ดำเนินธุรกิจ,ดำเนินธุรกิจ,หยุดดำเนินธุรกิจ (แสดงข้อมูลรายประเภทสหกรณ์)
  กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 9 ธันวาคม 2565
 • ชุดข้อมูลในพื้นที่เกษตรนอกเขตชลประทาน 1 recent views

  พื้นที่เกษตรนอกเขตชลประทาน
  กรมทรัพยากรน้ำ 9 ธันวาคม 2565
 • จำนวนลูกจ้างในสถานประกอบการก่อสร้าง 1 recent views

  ลูกจ้าง ได้แก่ ผู้ที่ปฏิบัติงานให้กับสถานประกอบการโดยได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้างเป็นประจํา ตั้งแต่ระดับบริหาร นักวิชาการ เสมียน พนักงานต่าง ๆ
  กองสถิติเศรษฐกิจ 9 ธันวาคม 2565
 • มูลค่าการลงทุนต่อแรงงาน 3 recent views

  สำมะโนอุตสาหกรรม หมายถึงการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนลักษณะและการดำเนินการของสถานประกอบการในอุตสาหกรรมการผลิต ณ สถานที่ตั้งที่แน่นอนทุกหน่วยภายในท้องที่ที่กำหนด
  กองสถิติเศรษฐกิจ 9 ธันวาคม 2565
 • ค่าตอบแทนแรงงานในสถานประกอบการ 1 recent views

  ค่าตอบแทนแรงงาน หมายถึง 1) ค่าจ้าง เงินเดือน หมายถึง เงินที่นายจ้างหรือสถานประกอบการจ่ายให้ลูกจ้าง (ก่อนหักภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา...
  กองสถิติเศรษฐกิจ 9 ธันวาคม 2565
 • มูลค่าเพิ่มต่อชั่วโมงการทำงาน 4 recent views

  สำมะโนอุตสาหกรรม หมายถึงการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนลักษณะและการดำเนินการของสถานประกอบการในอุตสาหกรรมการผลิต ณ สถานที่ตั้งที่แน่นอนทุกหน่วยภายในท้องที่ที่กำหนด
  กองสถิติเศรษฐกิจ 9 ธันวาคม 2565
 • ค่าตอบแทนแรงงานในสถานประกอบการอุตสาหกรรมการผลิต 1 recent views

  ค่าตอบแทนแรงงาน หมายถึง 1) ค่าจ้าง เงินเดือน หมายถึง เงินที่นายจ้างหรือสถานประกอบการจ่ายให้ลูกจ้าง (ก่อนหักภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา...
  กองสถิติเศรษฐกิจ 9 ธันวาคม 2565
 • การย้ายถิ่น_test 2 recent views

  โครงการสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย1. ผู้หญิงอายุ 15-49 ปี ที่ไม่เคยย้ายถิ่น 2. ผู้ชายอายุ 15-49 ปี ที่ไม่เคยย้ายถิ่น
  องค์กรทดสอบ_01 9 ธันวาคม 2565
 • มูลค่าผลผลิตของสถานประกอบการ 1 recent views

  มูลค่าผลผลิต หมายถึง รายรับของสถานประกอบการในรอบปี ซึ่งได้แก่ 1) มูลค่าขายผลผลิต 2) รายรับจากการขายสินค้าที่ซื้อมาจำหน่ายในสภาพเดิม 3)...
  กองสถิติเศรษฐกิจ 9 ธันวาคม 2565
 • มูลค่าเพิ่มต่อหน่วยการลงทุน 1 recent views

  สำมะโนอุตสาหกรรม หมายถึงการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนลักษณะและการดำเนินการของสถานประกอบการในอุตสาหกรรมการผลิต ณ สถานที่ตั้งที่แน่นอนทุกหน่วยภายในท้องที่ที่กำหนด
  กองสถิติเศรษฐกิจ 9 ธันวาคม 2565
 • สัดส่วนมูลค่าเพิ่มต่อมูลค่าผลผลิตของสถานประกอบการ 1 recent views

  สำมะโนอุตสาหกรรม หมายถึงการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนลักษณะและการดำเนินการของสถานประกอบการในอุตสาหกรรมการผลิต ณ สถานที่ตั้งที่แน่นอนทุกหน่วยภายในท้องที่ที่กำหนด
  กองสถิติเศรษฐกิจ 9 ธันวาคม 2565
 • จำนวนคนทำงานในสถานประกอบการ 1 recent views

  คนทํางาน หมายถึง คนที่ทํางานในสถานประกอบการทั้งที่ได้รับเงินเดือนและไม่ได้รับเงินเดือนที่สถาน...
  กองสถิติเศรษฐกิจ 9 ธันวาคม 2565
 • การใช้อินเทอร์เน็ตของประชาชนอายุ 6 ปีขึ้นไป_(ทดลองทำ) 1 recent views

  โครงการสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน จัดทำขึ้นเพื่อ (1) ทราบจำนวนประชาชนที่ใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต (2)...
  ศูนย์สารสนเทศยุทธศาสตร์ภาครัฐ 9 ธันวาคม 2565
 • มูลค่าสินทรัพย์ถาวรของสถานประกอบการ 3 recent views

  สินทรัพย์ที่ปกติมีอายุการใช้งานมากกว่า 1 ปีขึ้นไป ได้แก่ ที่ดิน อาคาร สิ่งก่อสร้าง เครื่องจักร ยานพาหนะ เป็นต้น รวมถึงส่วนเพิ่มเติม ดัดแปลง ปรับปรุง...
  กองสถิติเศรษฐกิจ 9 ธันวาคม 2565
 • จำนวนคอมพิวเตอร์ในครัวเรือน 2 recent views

  จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์ในครัวเรือน หมายถึง จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีไว้ครอบครองในครัวเรือนนั้นๆ และสามารถใช้งานได้ในวันสัมภาษณ์ ซึ่งไม่จำเป็นต้องเป็นของสมาชิกในครัวเรือน...
  กองสถิติเศรษฐกิจ 9 ธันวาคม 2565
 • ชุดข้อมูลพื้นที่เสี่ยงภัยแล้ง 6 recent views

  พื้นที่ที่มีความเสี่ยงภัยแล้งจากผลการวิเคราะห์ ประเมินสถานการณ์น้ำ
  กรมทรัพยากรน้ำ 9 ธันวาคม 2565
 • พื้นที่แปลงนา_test 1 recent views

  ข้อมูลแสดงพิกัดของแปลงนาที่ใช้ปลูกข้าว
  องค์กรทดสอบ_01 9 ธันวาคม 2565
 • แบ่งเขตพื้นที่ ตามจังหวัด 2 recent views

  สถิติพื้นฐานเชิงพื้นที่ที่สำคัญ
  สำนักงานสถิติแห่งชาติ 9 ธันวาคม 2565
 • ความรุนแรงของความยากจนด้านรายจ่าย 1 recent views

  ดัชนีความรุนแรงของความยากจน (Severity of Poverty หรือ Squared of Poverty Gap Index) ใช้วัดระดับความรุนแรงของความยากจน บางครั้งเรียกว่าช่องว่างความยากจนกำลังสอง โดยให้ความสำคัญ...
  สำนักงานสถิติแห่งชาติ 9 ธันวาคม 2565
 • พื้นที่แปลงนา 1 recent views

  ข้อมูลแสดงพิกัดของแปลงนาที่ใช้ปลูกข้าว
  สำนักเศรษฐกิจการเกษตร 9 ธันวาคม 2565
 • ข้อมูลการสำรวจพื้นที่ป่าชายเลนคงสภาพ 1 recent views

  โครงการจัดทำระบบฐานข้อมูลทรัพยากรป่าชายเลน โดยการจำแนกเขตการใช้ประโยชน์ ที่ดินป่าชายเลนด้วยภาพถ่ายดาวเทียมรายละเอียดสูง มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำฐานข้อมูลพื้นที่ ป่าชายเลน...
  กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 9 ธันวาคม 2565
 • สัดส่วนคนจนเมื่อวัดด้านรายจ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภค 1 recent views

  สัดส่วนคนจน (Headcount Ratio หรือ Headcount Index) เป็นตัวที่บ่งชี้ภาวะความยากจน (Poverty Incidence) ซึ่งนิยมใช้กันมาก บางครั้งเรียกว่า...
  สำนักงานสถิติแห่งชาติ 9 ธันวาคม 2565
 • ช่องว่างความยากจนด้านรายจ่าย 1 recent views

  ช่องว่างความยากจน หมายถึง ช่องว่างระหว่างมาตรฐานความเป็นอยู่ของคนจนที่ตกอยู่ใต้เส้นความยากจน เพื่อบ่งชี้ว่าคนจนเหล่านี้มีระดับรายได้ ต่ำกว่าเส้นความยากจนมากน้อยเพียงใด...
  สำนักงานสถิติแห่งชาติ 9 ธันวาคม 2565
 • แอปพลิเคชัน LookieWaste 1 recent views

  การให้บริการ เครื่องมือการประเมินความยั่งยืน แอพพลิเคชั่น Mobile Platform ทั้ง iOS , Android เพื่อตรวจสอบขยะอาหารและบรรจุภัณฑ์ที่มีระบบฐานข้อมูลและการจัดเก็บข้อมูลที่เป็นระบบ...
  สถาบันเทคโนโลยีและสารสนเทศเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 9 ธันวาคม 2565
 • จำนวนสถานประกอบการด้านการท่องเที่ยว 2 recent views

  สถานประกอบการ หมายถึง สถานที่ หรือบางส่วนของสถานที่ที่มีที่ตั้งที่แน่นอนและมีการดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ...
  กองสถิติเศรษฐกิจ 9 ธันวาคม 2565
 • กองสถิติเศรษฐกิจ 9 ธันวาคม 2565
 • สำนักงานสถิติแห่งชาติ 9 ธันวาคม 2565
 • test ศย 4 recent views

  test
  สำนักงานสถิติแห่งชาติ 9 ธันวาคม 2565
 • มูลค่าสินทรัพย์ถาวรของสถานประกอบการธุรกิจด้านการบริการ 2 recent views

  สถานประกอบการธุรกิจทางการค้าและธุรกิจทางการบริการ หมายถึง สถานประกอบการที่ดำเนินกิจการหลัก เกี่ยวกับการขายส่ง ขายปลีกสินค้า ขายอาหาร ที่เตรียมไว้สำหรับบริโภคและการอำนวยความสะดวก...
  สำนักงานสถิติแห่งชาติ 8 ธันวาคม 2565
 • กรอบแผนงานความร่วมมือระหว่างประเทศ 0 recent views

  สรุปกรอบแผนงานความร่วมมือระหว่างประเทศของสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
  สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 8 ธันวาคม 2565
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).