การใช้โทรศัพท์มือถือของประชาชนอายุ 6 ปีขึ้นไป

โครงการสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน จัดทำขึ้นเพื่อ (1) ทราบจำนวนประชาชนที่ใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต (2) ทราบจำนวนครัวเรือนที่มีอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในแต่ละประเภทต่าง ๆ คือ เครื่องโทรศัพท์พื้นฐานเครื่องคอมพิวเตอร์และการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตในครัวเรือน (3) ทราบการใช้คอมพิวเตอร์ทักษะการใช้การใช้อินเทอร์เน็ตและรายละเอียดของการใช้ เช่น สถานที่ใช้ กิจกรรมในการใช้ ความถี่ในการใช้ การสั่งซื้อสินค้าหรือบริการ

ข้อมูลและทรัพยากร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
* ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลระเบียน
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog ยินยอม
* ชื่อผู้ติดต่อ กลุ่มสถิติข้อมูล กองสถิติสังคม
* อีเมลผู้ติดต่อ jelinaim@gmail.com
* วัตถุประสงค์ พันธกิจหน่วยงาน
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ปี
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 10
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ไม่มี
* แหล่งที่มา สำมะโนประชากรและเคหะ
* รูปแบบการเก็บข้อมูล
  • CSV
  • JSON
  • XLS
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล License not specified
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ ไม่มี
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล ไม่มี
URL
ภาษาที่ใช้ ไทย
วันที่เริ่มต้นสร้าง 23 พฤษภาคม 2565
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 23 พฤษภาคม 2565
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง
ข้อมูลอ้างอิง ไม่ใช่
สร้างโดย Gravatar ภรทัพย์ จันทร์แดง
สร้างในระบบเมื่อ 23 พฤษภาคม 2565
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 12 มิถุนายน 2565