• ค่าตอบแทนแรงงานในสถานประกอบการ 59 total views 6 recent views

  ค่าตอบแทนแรงงาน หมายถึง 1) ค่าจ้าง เงินเดือน หมายถึง เงินที่นายจ้างหรือสถานประกอบการจ่ายให้ลูกจ้าง (ก่อนหักภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา...
  กองสถิติเศรษฐกิจ 25 กันยายน 2566
 • มูลค่าการลงทุนต่อแรงงาน 92 total views 6 recent views

  สำมะโนอุตสาหกรรม หมายถึงการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนลักษณะและการดำเนินการของสถานประกอบการในอุตสาหกรรมการผลิต ณ สถานที่ตั้งที่แน่นอนทุกหน่วยภายในท้องที่ที่กำหนด
  กองสถิติเศรษฐกิจ 25 กันยายน 2566
 • ค่าตอบแทนแรงงานในสถานประกอบการอุตสาหกรรมการผลิต 49 total views 4 recent views

  ค่าตอบแทนแรงงาน หมายถึง 1) ค่าจ้าง เงินเดือน หมายถึง เงินที่นายจ้างหรือสถานประกอบการจ่ายให้ลูกจ้าง (ก่อนหักภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา...
  กองสถิติเศรษฐกิจ 25 กันยายน 2566
 • การออกแบบกรอบตัวอย่างและวิธีการเลือกตัวอย่าง (สำรวจแรงงานนอกระบบ) 47 total views 5 recent views

  โครงการสำรวจแรงงานนอกระบบ เป็นโครงการสำรวจตัวอย่าง ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลในไตรมาส 3 (เดือน ก.ค. - ก.ย.) ทุกปี กระจายงานแจงนับเป็นรายเดือน ซึ่งใช้ขนาดตัวอย่าง EA ตัวอย่าง...
  กองนโยบายและวิชาการสถิติ 6 กรกฎาคม 2565
 • กรอบตัวอย่างและบัญชีรายชื่อหน่วยตัวอย่าง (สำรวจแรงงานนอกระบบ) 41 total views 6 recent views

  โครงการสำรวจแรงงานนอกระบบ ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลในไตรมาส 3 (เดือน ก.ค. - ก.ย.) ทุกปี ใช้ขนาดตัวอย่าง บัญชีรายชื่อ EA ตัวอย่าง และ บัญชีรายชื่อครัวเรือนตัวอย่าง เดียวกันกับ...
  กองนโยบายและวิชาการสถิติ 6 กรกฎาคม 2565
 • กำลังแรงงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 46 total views 5 recent views

  สํารวจความต้องการแรงงานของสถานประกอบการ เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการแรงงานและขาดแคลนแรงงานของสถานประกอบการธุรกิจและอุตสาหกรรม ประเภทต่าง ๆ...
  ศูนย์สารสนเทศยุทธศาสตร์ภาครัฐ 7 มิถุนายน 2565
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).