พบ 59 ชุดข้อมูล

กรองผลลัพธ์
 • สารสนเทศในรูปแบบแผนภาพ-การพัฒนาเกษตรกรรม (ข้าว) ให้มีคุณภาพ ปลอดภัย ได้มาตรฐาน 1 recent views

  การวิเคราะห์และการใช้ประโยชน์บัญชีข้อมูลพื้นที่ จังหวัดอุตรดิตถ์ ในประเด็นสำคัญ (pain point) เรื่อง "พัฒนาเกษตรกรรม (ข้าว) ให้มีคุณภาพ ปลอดภัย ได้มาตรฐาน"...
  สำนักงานสถิติจังหวัดอุตรดิตถ์ 12 กันยายน 2565
 • การออกแบบกรอบตัวอย่างและวิธีการเลือกตัวอย่าง (สำรวจแรงงานนอกระบบ) 2 recent views

  โครงการสำรวจแรงงานนอกระบบ เป็นโครงการสำรวจตัวอย่าง ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลในไตรมาส 3 (เดือน ก.ค. - ก.ย.) ทุกปี กระจายงานแจงนับเป็นรายเดือน ซึ่งใช้ขนาดตัวอย่าง EA ตัวอย่าง...
  กองนโยบายและวิชาการสถิติ 6 กรกฎาคม 2565
 • กรอบตัวอย่างและบัญชีรายชื่อหน่วยตัวอย่าง (สำรวจแรงงานนอกระบบ) 0 recent views

  โครงการสำรวจแรงงานนอกระบบ ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลในไตรมาส 3 (เดือน ก.ค. - ก.ย.) ทุกปี ใช้ขนาดตัวอย่าง บัญชีรายชื่อ EA ตัวอย่าง และ บัญชีรายชื่อครัวเรือนตัวอย่าง เดียวกันกับ...
  กองนโยบายและวิชาการสถิติ 6 กรกฎาคม 2565
 • ความจำเป็นในการจัดทำโครงการ (สำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย)_test 1 recent views

  โครงการสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย ข้อมูลที่แสดงให้เห็นถึงความต้องการในการผลิตสถิติ 1. หลักการและเหตุผล 2. ความเป็นมา 3. วัตถุประสงค์
  องค์กรทดสอบ_01 13 มิถุนายน 2565
 • การตรวจสอบค่าผิดปกติของข้อมูล (สำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร... 1 recent views

  โครงการสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสถานประกอบการ (1) ข้อมูลที่ถูกทำสัญลักษณ์ไว้ว่ามีค่าสูงหรือต่ำผิดปกติ มีการไม่ตอบข้อมูลบางรายการ หรือถูกลงรหัสผิด (2)...
  องค์กรทดสอบ_01 13 มิถุนายน 2565
 • ข้อมูลระดับย่อย (สำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย)_test 1 recent views

  โครงการสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย ข้อมูลระดับย่อยของโครงการสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย (MICS) โครงการนี้จัดทำขึ้น (1)...
  องค์กรทดสอบ_01 13 มิถุนายน 2565
 • การใช้โทรศัพท์มือถือของประชาชนอายุ 6 ปีขึ้นไป 1 recent views

  โครงการสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน จัดทำขึ้นเพื่อ (1) ทราบจำนวนประชาชนที่ใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต (2)...
  ศูนย์สารสนเทศยุทธศาสตร์ภาครัฐ 12 มิถุนายน 2565
 • ทดสอบชุดข้อมูล Geospatial 3 recent views

  ทดสอบชุดข้อมูล Geospatial
  กองสถิติเศรษฐกิจ 10 มิถุนายน 2565
 • จำนวนสถานประกอบการด้านการกีฬา 1 recent views

  สถานประกอบการ หมายถึง สถานที่ หรือบางส่วนของสถานที่ที่มีที่ตั้งที่แน่นอนและมีการดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ...
  กองสถิติเศรษฐกิจ 10 มิถุนายน 2565
 • กำลังแรงงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 recent views

  สํารวจความต้องการแรงงานของสถานประกอบการ เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการแรงงานและขาดแคลนแรงงานของสถานประกอบการธุรกิจและอุตสาหกรรม ประเภทต่าง ๆ...
  ศูนย์สารสนเทศยุทธศาสตร์ภาครัฐ 7 มิถุนายน 2565
 • GPP Dashboard 1 recent views

  Dashboard นำเสนอข้อมูล ผลิตภัณฑ์ภาคและจังหวัด
  สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 7 มิถุนายน 2565
 • รายการกิจกรรมการท่องเที่ยว 1 recent views

  ข้อมูลกิจกรรมการท่องเที่ยว ตามแหล่งท่องเที่ยว
  กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 30 พฤษภาคม 2565
 • แหล่งท่องเที่ยว 2 recent views

  ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว ประกอบด้วย URL ประเภทแหล่งท่องเที่ยว รูปภาพ ชื่อ รายละเอียด พิกัด อำเภอ จังหวัก ภาค สถานะการเปิด/ปิด ทำการ
  กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 30 พฤษภาคม 2565
 • เส้นทางท่องเที่ยว 1 recent views

  ข้อมูลเส้นทางท่องเที่ยว ประกอบด้วย URL ประเภทแหล่งท่องเที่ยว รูปภาพ ชื่อ รายละเอียด พิกัด อำเภอ จังหวัก ภาค สถานะการเปิด/ปิด ทำการ
  กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 30 พฤษภาคม 2565
 • แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร 0 recent views

  ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร
  กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 30 พฤษภาคม 2565
 • รายการร้านค้าของฝาก 1 recent views

  ร้านค้า รายจังหวัด
  กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 30 พฤษภาคม 2565
 • รายการสปา 0 recent views

  ข้อมูลสปา ประกอบด้วย URL ประเภทแหล่งท่องเที่ยว รูปภาพ ชื่อ รายละเอียด พิกัด อำเภอ จังหวัก ภาค สถานะการเปิด/ปิด ทำการ
  กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 30 พฤษภาคม 2565
 • รายการร้านอาหาร 1 recent views

  ข้อมูลร้านอาหาร ประกอบด้วย "URL" รูปภาพ ชื่อ รายละเอียด พิกัด อำเภอ จังหวัด ภาค สถานการให้บริการในขณะที่เรียกข้อมูล
  กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 30 พฤษภาคม 2565
 • ที่พัก 1 recent views

  ที่พักในแต่ละจังหวัด
  กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 30 พฤษภาคม 2565
 • ชุดข้อมูลระดับน้ำในลำน้ำ 1 recent views

  ข้อมูลผลการตรวจวัดระดับน้ำจากสถานีตรวจวัดระดับน้ำในพื้นที่
  กรมทรัพยากรน้ำ 23 พฤษภาคม 2565
 • ชุดข้อมูลปริมาณน้ำในแหล่งน้ำขนาดเล็ก 3 recent views

  ข้อมูลผลการตรวจวัดปริมาณน้ำในแหล่งน้ำจากสถานีตรวจวัดปริมาณน้ำในแหล่งน้ำในพื้นที่
  กรมทรัพยากรน้ำ 23 พฤษภาคม 2565
 • การควบคุมการเปิดเผยข้อมูล (สำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในคร... 3 recent views

  โครงการสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน รายละเอียดการควบคุมการเปิดเผยข้อมูล เช่น เทคนิคที่ใช้ในการปกปิดข้อมูล รายการตัวแปรที่ปกปิด...
  ศูนย์สารสนเทศยุทธศาสตร์ภาครัฐ 21 พฤษภาคม 2565
 • พื้นที่น้ำท่วมรายปี 2560-2562 ในรูปแบบ Shapefile_22_01 1 recent views

  เป็นข้อมูลพื้นที่น้ำท่วมในประเทศไทยที่วิเคราะห์จากข้อมูลดาวเทียม ในรอบ 1 ปี จัดเก็บในรูปแบบ Shapefile ใช้สำหรับให้บริการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการป้องกัน แก้ไข ฟื้นฟู...
  สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) 16 พฤษภาคม 2565
 • โรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมผ่านเกณฑ์ GREEN&CLEAN Hospital 1 recent views

  ข้อมูลการประเมินโรงพยาบาลที่มีการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม ตามเกณฑ์ GREEN and CLEAN Hospital ประกอบด้วยประเด็น G: GARBAGE การจัดการขยะ R: RESTROOM การพัฒนาส้วมสะอาด E: ENERGY...
  สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม 2 พฤษภาคม 2565
 • Code of conduct 1 recent views

  แนวปฏิบัติสำหรับผู้เกี่ยวข้องในการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน
  สำนักท่องเที่ยวโดยชุมชน องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) - อพท. 29 เมษายน 2565
 • โปรแกรมการท่องเที่ยวของชุมชนที่ อพท. ลงไปดำเนินการ 1 recent views

  ข้อมูลแสดงโปรแกรมการท่องเที่ยวชองชุมชน ที่ได้มีการพัฒนาและยกระดับขึ้นตามกำลังและทรัพยากรของชุมชนที่มีอยู่ เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของนักท่องเที่ยวกลุ่มคุณภาพ
  สำนักท่องเที่ยวโดยชุมชน องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) - อพท. 29 เมษายน 2565
 • เที่ยวชุมชนไปกับคน อพท 1 recent views

  เอกสารชุดองค์ความรู้ชุมชนต้นแบบ 14 แห่งในพื้นที่พิเศษของ อพท.
  สำนักท่องเที่ยวโดยชุมชน องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) - อพท. 29 เมษายน 2565
 • ท่องเที่ยวโดยชุมชน (Community-Based-Tourism) 1 recent views

  เอกสารชุดองค์ความรู้นำเสนอเรื่องราวการท่องเที่ยวโดยชุมชนของ อพท. ซึ่งเป็นการท่องเที่ยวที่มีการบริหารจัดการโดยชุมชนอย่างสร้างสรรค์ร่วมกับภาคีเครือข่าย
  สำนักท่องเที่ยวโดยชุมชน องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) - อพท. 29 เมษายน 2565
 • เกณฑ์การพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนของประเทศไทย 0 recent views

  เกณฑ์การพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชน...
  สำนักท่องเที่ยวโดยชุมชน องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) - อพท. 29 เมษายน 2565
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).