พบ 7 ชุดข้อมูล

ประเภทชุดข้อมูล: ข้อมูลประเภทอื่นๆ

กรองผลลัพธ์
 • แอปพลิเคชัน LookieWaste 1 recent views

  การให้บริการ เครื่องมือการประเมินความยั่งยืน แอพพลิเคชั่น Mobile Platform ทั้ง iOS , Android เพื่อตรวจสอบขยะอาหารและบรรจุภัณฑ์ที่มีระบบฐานข้อมูลและการจัดเก็บข้อมูลที่เป็นระบบ...
  สถาบันเทคโนโลยีและสารสนเทศเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 9 ธันวาคม 2565
 • สารสนเทศในรูปแบบแผนภาพ-การพัฒนาเกษตรกรรม (ข้าว) ให้มีคุณภาพ ปลอดภัย ได้มาตรฐาน 1 recent views

  การวิเคราะห์และการใช้ประโยชน์บัญชีข้อมูลพื้นที่ จังหวัดอุตรดิตถ์ ในประเด็นสำคัญ (pain point) เรื่อง "พัฒนาเกษตรกรรม (ข้าว) ให้มีคุณภาพ ปลอดภัย ได้มาตรฐาน"...
  สำนักงานสถิติจังหวัดอุตรดิตถ์ 12 กันยายน 2565
 • การออกแบบกรอบตัวอย่างและวิธีการเลือกตัวอย่าง (สำรวจแรงงานนอกระบบ) 2 recent views

  โครงการสำรวจแรงงานนอกระบบ เป็นโครงการสำรวจตัวอย่าง ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลในไตรมาส 3 (เดือน ก.ค. - ก.ย.) ทุกปี กระจายงานแจงนับเป็นรายเดือน ซึ่งใช้ขนาดตัวอย่าง EA ตัวอย่าง...
  กองนโยบายและวิชาการสถิติ 6 กรกฎาคม 2565
 • ความจำเป็นในการจัดทำโครงการ (สำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย)_test 1 recent views

  โครงการสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย ข้อมูลที่แสดงให้เห็นถึงความต้องการในการผลิตสถิติ 1. หลักการและเหตุผล 2. ความเป็นมา 3. วัตถุประสงค์
  องค์กรทดสอบ_01 13 มิถุนายน 2565
 • Code of conduct 1 recent views

  แนวปฏิบัติสำหรับผู้เกี่ยวข้องในการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน
  สำนักท่องเที่ยวโดยชุมชน องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) - อพท. 29 เมษายน 2565
 • เที่ยวชุมชนไปกับคน อพท 1 recent views

  เอกสารชุดองค์ความรู้ชุมชนต้นแบบ 14 แห่งในพื้นที่พิเศษของ อพท.
  สำนักท่องเที่ยวโดยชุมชน องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) - อพท. 29 เมษายน 2565
 • ท่องเที่ยวโดยชุมชน (Community-Based-Tourism) 1 recent views

  เอกสารชุดองค์ความรู้นำเสนอเรื่องราวการท่องเที่ยวโดยชุมชนของ อพท. ซึ่งเป็นการท่องเที่ยวที่มีการบริหารจัดการโดยชุมชนอย่างสร้างสรรค์ร่วมกับภาคีเครือข่าย
  สำนักท่องเที่ยวโดยชุมชน องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) - อพท. 29 เมษายน 2565
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).