• กองสถิติเศรษฐกิจ 1 มีนาคม 2567
 • การใช้อินเทอร์เน็ตของประชาชนอายุ 6 ปีขึ้นไป_(ทดลองทำ) 83 total views 2 recent views

  โครงการสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน จัดทำขึ้นเพื่อ (1) ทราบจำนวนประชาชนที่ใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต (2)...
  ศูนย์สารสนเทศยุทธศาสตร์ภาครัฐ 1 มีนาคม 2567
 • มูลค่าเพิ่มต่อชั่วโมงการทำงาน 136 total views 5 recent views

  สำมะโนอุตสาหกรรม หมายถึงการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนลักษณะและการดำเนินการของสถานประกอบการในอุตสาหกรรมการผลิต ณ สถานที่ตั้งที่แน่นอนทุกหน่วยภายในท้องที่ที่กำหนด
  กองสถิติเศรษฐกิจ 1 มีนาคม 2567
 • มูลค่าผลผลิตของสถานประกอบการ 104 total views 4 recent views

  มูลค่าผลผลิต หมายถึง รายรับของสถานประกอบการในรอบปี ซึ่งได้แก่ 1) มูลค่าขายผลผลิต 2) รายรับจากการขายสินค้าที่ซื้อมาจำหน่ายในสภาพเดิม 3)...
  กองสถิติเศรษฐกิจ 1 มีนาคม 2567
 • มูลค่าการลงทุนต่อแรงงาน 124 total views 5 recent views

  สำมะโนอุตสาหกรรม หมายถึงการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนลักษณะและการดำเนินการของสถานประกอบการในอุตสาหกรรมการผลิต ณ สถานที่ตั้งที่แน่นอนทุกหน่วยภายในท้องที่ที่กำหนด
  กองสถิติเศรษฐกิจ 1 มีนาคม 2567
 • สัดส่วนมูลค่าเพิ่มต่อมูลค่าผลผลิตของสถานประกอบการ 89 total views 3 recent views

  สำมะโนอุตสาหกรรม หมายถึงการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนลักษณะและการดำเนินการของสถานประกอบการในอุตสาหกรรมการผลิต ณ สถานที่ตั้งที่แน่นอนทุกหน่วยภายในท้องที่ที่กำหนด
  กองสถิติเศรษฐกิจ 1 มีนาคม 2567
 • ค่าตอบแทนแรงงานในสถานประกอบการอุตสาหกรรมการผลิต 68 total views 4 recent views

  ค่าตอบแทนแรงงาน หมายถึง 1) ค่าจ้าง เงินเดือน หมายถึง เงินที่นายจ้างหรือสถานประกอบการจ่ายให้ลูกจ้าง (ก่อนหักภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา...
  กองสถิติเศรษฐกิจ 1 มีนาคม 2567
 • จำนวนคนทำงานในสถานประกอบการ 87 total views 5 recent views

  คนทํางาน หมายถึง คนที่ทํางานในสถานประกอบการทั้งที่ได้รับเงินเดือนและไม่ได้รับเงินเดือนที่สถาน...
  กองสถิติเศรษฐกิจ 1 มีนาคม 2567
 • จำนวนลูกจ้างในสถานประกอบการก่อสร้าง 71 total views 5 recent views

  ลูกจ้าง ได้แก่ ผู้ที่ปฏิบัติงานให้กับสถานประกอบการโดยได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้างเป็นประจํา ตั้งแต่ระดับบริหาร นักวิชาการ เสมียน พนักงานต่าง ๆ
  กองสถิติเศรษฐกิจ 1 มีนาคม 2567
 • มูลค่าเพิ่มต่อหน่วยการลงทุน 152 total views 7 recent views

  สำมะโนอุตสาหกรรม หมายถึงการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนลักษณะและการดำเนินการของสถานประกอบการในอุตสาหกรรมการผลิต ณ สถานที่ตั้งที่แน่นอนทุกหน่วยภายในท้องที่ที่กำหนด
  กองสถิติเศรษฐกิจ 1 มีนาคม 2567
 • จำนวนสถานประกอบการด้านการท่องเที่ยว 275 total views 9 recent views

  สถานประกอบการ หมายถึง สถานที่ หรือบางส่วนของสถานที่ที่มีที่ตั้งที่แน่นอนและมีการดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ...
  กองสถิติเศรษฐกิจ 1 มีนาคม 2567
 • มูลค่าสินทรัพย์ถาวรของสถานประกอบการ 181 total views 5 recent views

  สินทรัพย์ที่ปกติมีอายุการใช้งานมากกว่า 1 ปีขึ้นไป ได้แก่ ที่ดิน อาคาร สิ่งก่อสร้าง เครื่องจักร ยานพาหนะ เป็นต้น รวมถึงส่วนเพิ่มเติม ดัดแปลง ปรับปรุง...
  กองสถิติเศรษฐกิจ 1 มีนาคม 2567
 • จำนวนคอมพิวเตอร์ในครัวเรือน 130 total views 4 recent views

  จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์ในครัวเรือน หมายถึง จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีไว้ครอบครองในครัวเรือนนั้นๆ และสามารถใช้งานได้ในวันสัมภาษณ์ ซึ่งไม่จำเป็นต้องเป็นของสมาชิกในครัวเรือน...
  กองสถิติเศรษฐกิจ 1 มีนาคม 2567
 • ค่าตอบแทนแรงงานในสถานประกอบการ 108 total views 4 recent views

  ค่าตอบแทนแรงงาน หมายถึง 1) ค่าจ้าง เงินเดือน หมายถึง เงินที่นายจ้างหรือสถานประกอบการจ่ายให้ลูกจ้าง (ก่อนหักภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา...
  กองสถิติเศรษฐกิจ 29 กุมภาพันธ์ 2567
 • ทดสอบ 3 total views 3 recent views

  asdasd
  กลุ่มตรวจราชการและประสานภูมิภาค (ตภ.) 22 กุมภาพันธ์ 2567
 • ทดสอบ user 21 total views 3 recent views

  ทดสอบ
  ศูนย์สารสนเทศยุทธศาสตร์ภาครัฐ (ศย.) 5 กรกฎาคม 2566
 • การใช้โทรศัพท์มือถือของประชาชนอายุ 6 ปีขึ้นไป 114 total views 5 recent views

  โครงการสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน จัดทำขึ้นเพื่อ (1) ทราบจำนวนประชาชนที่ใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต (2)...
  ศูนย์สารสนเทศยุทธศาสตร์ภาครัฐ 24 มิถุนายน 2566
 • ***ทดสอบ ข้อมูล GIS 72 total views 2 recent views

  test
  กองนโยบายและวิชาการสถิติ 14 มีนาคม 2566
 • การออกแบบกรอบตัวอย่างและวิธีการเลือกตัวอย่าง (สำรวจแรงงานนอกระบบ) 75 total views 5 recent views

  โครงการสำรวจแรงงานนอกระบบ เป็นโครงการสำรวจตัวอย่าง ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลในไตรมาส 3 (เดือน ก.ค. - ก.ย.) ทุกปี กระจายงานแจงนับเป็นรายเดือน ซึ่งใช้ขนาดตัวอย่าง EA ตัวอย่าง...
  กองนโยบายและวิชาการสถิติ 6 กรกฎาคม 2565
 • กรอบตัวอย่างและบัญชีรายชื่อหน่วยตัวอย่าง (สำรวจแรงงานนอกระบบ) 61 total views 2 recent views

  โครงการสำรวจแรงงานนอกระบบ ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลในไตรมาส 3 (เดือน ก.ค. - ก.ย.) ทุกปี ใช้ขนาดตัวอย่าง บัญชีรายชื่อ EA ตัวอย่าง และ บัญชีรายชื่อครัวเรือนตัวอย่าง เดียวกันกับ...
  กองนโยบายและวิชาการสถิติ 6 กรกฎาคม 2565
 • ทดสอบชุดข้อมูล Geospatial 199 total views 5 recent views

  ทดสอบชุดข้อมูล Geospatial
  กองสถิติเศรษฐกิจ 10 มิถุนายน 2565
 • จำนวนสถานประกอบการด้านการกีฬา 71 total views 5 recent views

  สถานประกอบการ หมายถึง สถานที่ หรือบางส่วนของสถานที่ที่มีที่ตั้งที่แน่นอนและมีการดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ...
  กองสถิติเศรษฐกิจ 10 มิถุนายน 2565
 • กำลังแรงงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 64 total views 2 recent views

  สํารวจความต้องการแรงงานของสถานประกอบการ เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการแรงงานและขาดแคลนแรงงานของสถานประกอบการธุรกิจและอุตสาหกรรม ประเภทต่าง ๆ...
  ศูนย์สารสนเทศยุทธศาสตร์ภาครัฐ 7 มิถุนายน 2565
 • การควบคุมการเปิดเผยข้อมูล (สำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในคร... 62 total views 3 recent views

  โครงการสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน รายละเอียดการควบคุมการเปิดเผยข้อมูล เช่น เทคนิคที่ใช้ในการปกปิดข้อมูล รายการตัวแปรที่ปกปิด...
  ศูนย์สารสนเทศยุทธศาสตร์ภาครัฐ 21 พฤษภาคม 2565
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).