พบ 3 ชุดข้อมูล

องค์กร: สำนักงานสถิติแห่งชาติ แท็ค: สถิติทางการ

กรองผลลัพธ์
 • ความรุนแรงของความยากจนด้านรายจ่าย 1 recent views

  ดัชนีความรุนแรงของความยากจน (Severity of Poverty หรือ Squared of Poverty Gap Index) ใช้วัดระดับความรุนแรงของความยากจน บางครั้งเรียกว่าช่องว่างความยากจนกำลังสอง โดยให้ความสำคัญ...
  สำนักงานสถิติแห่งชาติ 9 ธันวาคม 2565
 • สัดส่วนคนจนเมื่อวัดด้านรายจ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภค 1 recent views

  สัดส่วนคนจน (Headcount Ratio หรือ Headcount Index) เป็นตัวที่บ่งชี้ภาวะความยากจน (Poverty Incidence) ซึ่งนิยมใช้กันมาก บางครั้งเรียกว่า...
  สำนักงานสถิติแห่งชาติ 9 ธันวาคม 2565
 • ช่องว่างความยากจนด้านรายจ่าย 1 recent views

  ช่องว่างความยากจน หมายถึง ช่องว่างระหว่างมาตรฐานความเป็นอยู่ของคนจนที่ตกอยู่ใต้เส้นความยากจน เพื่อบ่งชี้ว่าคนจนเหล่านี้มีระดับรายได้ ต่ำกว่าเส้นความยากจนมากน้อยเพียงใด...
  สำนักงานสถิติแห่งชาติ 9 ธันวาคม 2565
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).