• จำนวนสถานประกอบการด้านการท่องเที่ยว 211 total views 12 recent views

    สถานประกอบการ หมายถึง สถานที่ หรือบางส่วนของสถานที่ที่มีที่ตั้งที่แน่นอนและมีการดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ...
    กองสถิติเศรษฐกิจ 6 ธันวาคม 2566
  • จำนวนสถานประกอบการด้านการกีฬา 59 total views 3 recent views

    สถานประกอบการ หมายถึง สถานที่ หรือบางส่วนของสถานที่ที่มีที่ตั้งที่แน่นอนและมีการดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ...
    กองสถิติเศรษฐกิจ 10 มิถุนายน 2565
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).