พบ 1 ชุดข้อมูล

กรองผลลัพธ์
  • ข้อมูลการสำรวจพื้นที่ป่าชายเลนคงสภาพ 1 recent views

    โครงการจัดทำระบบฐานข้อมูลทรัพยากรป่าชายเลน โดยการจำแนกเขตการใช้ประโยชน์ ที่ดินป่าชายเลนด้วยภาพถ่ายดาวเทียมรายละเอียดสูง มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำฐานข้อมูลพื้นที่ ป่าชายเลน...
    กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 9 ธันวาคม 2565