พบ 1 ชุดข้อมูล

กรองผลลัพธ์
  • จำนวนสมาชิกสหกรณ์ 3 recent views

    จำนวนสมาชิกของสหกรณ์ ซึ่งเป็นข้อมูลจากสหกรณ์ทุกประเภทที่มีสถานะไม่ได้ดำเนินธุรกิจ,ดำเนินธุรกิจ,หยุดดำเนินธุรกิจ (แสดงข้อมูลรายประเภทสหกรณ์)
    กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 9 ธันวาคม 2565