แอปพลิเคชัน LookieWaste

การให้บริการ เครื่องมือการประเมินความยั่งยืน แอพพลิเคชั่น Mobile Platform ทั้ง iOS , Android เพื่อตรวจสอบขยะอาหารและบรรจุภัณฑ์ที่มีระบบฐานข้อมูลและการจัดเก็บข้อมูลที่เป็นระบบ ด้านสิ่งแวดล้อมของเมนูอาหารและส่วนผสม (Ingredient) ของอาหารโดยการแบ่งกลุ่มฐานข้อมูลกลุ่มอาหาร (Commodity) ออกเป็น 7 กลุ่มอาหารได้แก่ ธัญพืช (Cereals) พืชหัวและราก (Roots and Tubers) เมล็ดให้น้ำมันและถั่ว (Oilseeds and Pulses) ผักและผลไม้ (Fruit and vegetable) เนื้อสัตว์ (Meat) ปลาและอาหารทะเล (Fish and Seafood) และผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากนม (Diary Product) ที่รวบรวมข้อมูลและคำนวณด้วยแนวคิดตลอดวัฏจักรชีวิต (life cycle thinking) เพื่อนำไปสู่ตัวชี้วัดการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน SDG 12.3 โดยพิจารณาส่วนผสม (Ingredient) ของอาหารในแต่ละเมนู ซึ่งการแสดงค่าที่ได้จากการประเมินผลกระทบทั้ง 3 ด้าน ด้านสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และสังคม

ข้อมูลและทรัพยากร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
* ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลประเภทอื่นๆ
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog ยินยอม
* ชื่อผู้ติดต่อ สทสย
* อีเมลผู้ติดต่อ admin-tiis@nstda.or.th
* วัตถุประสงค์
 • ยุทธศาสตร์ชาติ
 • ดัชนี/ตัวชี้วัดระดับนานาชาติ
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ไม่ทราบ
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด)
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ประเทศ
* แหล่งที่มา โครงการการพัฒนาแอพพลิเคชั่นเพื่อตรวจสอบขยะอาหารและบรรจุภัณฑ์
* รูปแบบการเก็บข้อมูล HTML
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล License not specified
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล
URL
ภาษาที่ใช้
  วันที่เริ่มต้นสร้าง
  วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด
  ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง
  ข้อมูลอ้างอิง
  สร้างโดย Gravatar demo-admin
  สร้างในระบบเมื่อ 2 พฤษภาคม 2565
  ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 9 ธันวาคม 2565